Wie wij zijn.

Missie.

Credus staat voor goede, passende en professionele hulpverlening. De zorgvraag staat te allen tijde voorop, waarbij het belang van continuïteit van zorg en onvoorwaardelijke ondersteuning onderschreven wordt. Dit alles ten doel om de zorgvrager, binnen zijn of haar mogelijkheden, zelfvertrouwen, zelfregie en zelfredzaamheid te laten ervaren in het dagelijkse leven. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: samen met de persoon en diens netwerk, binnen de eigen leefomgeving. Er wordt hiermee nagestreefd om ieder mens een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te geven waarbij zingeving, binnen de eigen belevingswereld van de unieke mens, centraal staat.

 

Visie.

Credus streeft ernaar om iedere unieke mens en zijn/haar gezin onvoorwaardelijk te ondersteunen. We werken vraaggericht, outreachend en cultuursensitief, met erkenning van verschillende culturele achtergronden en diversiteit. Ons team begrijpt de invloed van cultuur op gezondheid en welzijn en integreert dit in doelstellingen en behandelplannen. Credus helpt bij het navigeren door het Nederlandse systeem en begeleidt naar de juiste instanties. We willen vertrouwen opbouwen en een veilige en inclusieve omgeving creëren waar cliënten zich gehoord en begrepen voelen. Credus focust niet alleen op problemen, maar ook op sterke punten en positieve aspecten van de cliënt. Het doel is om de cliënt te helpen ontdekken wat goed gaat in hun leven en welke kansen zij kunnen benutten.

 

Cultuursensitief werken.

Credus vindt het belangrijk dat onze begeleiders beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om een ieder in Nederland te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Naast dat wij begeleiders hebben met verschillende migratieachtergronden, bieden wij hen ook trainingen en cursussen aan op het gebied van cultuursensitief werken. Door onze kennis van de verschillende culturen voelen de niet-westerse cliënten zich begrepen. Dit maakt dat er snel een vertrouwensband gerealiseerd kan worden om vanuit dat punt verder op de zorg te gaan zitten.

Onze werkwijze.

Wij omschrijven onze werkwijze het liefst als een no-nonsense aanpak. We bieden begeleiding en hulpverlening op maat en pakken het probleem aan bij de kern. Dit lukt echter alleen als de cliënt ook volledig achter het plan staat. Vandaar dat wij tijdens het opstellen van een behandelplan ook de cliënt en de hulpvraag centraal hebben staan.

Een belangrijk punt voor ons is het werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dit is een voorwaarde om te kunnen werken aan de hulpvraag en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onze begeleiding gaat verder dan de begeleiding op de gebruikelijke levensgebieden. Zo is het ook mogelijk om 24/7 begeleiding te krijgen als de situatie hierom vraagt. Periodieke evaluaties met cliënt en aanmelder zorgen ervoor dat tijdig kan worden bijgestuurd en resultaten behaald worden.

Wij hebben geen wachtlijst en starten dezelfde week.

Methodieken.

Bij Credus streven we ernaar om een breed scala aan methodes en benaderingen te gebruiken om effectieve en op maat gemaakte ambulante begeleiding te bieden. We zijn toegewijd aan het leveren van de juiste
ondersteuning die past bij de unieke behoeften van elke cliënt.  Hieronder lichten we een aantal van onze methodes toe.
Er zijn veel verschillende methodieken en werkpaden die ingezet worden binnen onze intensieve ambulante

Een van de werkpaden die ingezet wordt binnen onze ambulante hulpverlening is het de basishouding oplossingsgericht werken

Het hoofddoel hierbij is dat cliënten hun oplossend vermogen zodanig hersteld hebben, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context hun hulpvraag om te bouwen naar een meer gewenste situatie.

Daarnaast maken we ook gebruik van de IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering) methodiek, deze richt zich op ondersteuning van herstel op het dagelijks en maatschappelijk functioneren. Hiermee willen we ervoor zorgen dat je weer grip krijgt op je leven. Het uitgangspunt van de IRB methodiek is ‘’Dat een ieder met succes en naar tevredenheid kan wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding, leren en sociale en familiecontacten mag hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp.’’

Bij Credus geloven we in de kracht van krachtwerk. Met krachtwerk leggen we de focus op empowerment en groei van onze cliënten. We zien ieder individu als uniek en waardevol, met eigen talenten en mogelijkheden.

Krachtwerk is gebaseerd op het idee dat iedereen de potentie heeft om zijn of haar eigen krachten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten om positieve veranderingen te realiseren. We moedigen onze cliënten aan om zelf de regie te nemen over hun leven, doelen te stellen en stappen te zetten in de richting van hun gewenste toekomst.

Bij Credus streven we ernaar om met het 1Gezin1Plan-principe effectieve en integrale ondersteuning te bieden aan gezinnen. We geloven in de kracht van samenwerking en het creëren van een gezamenlijke aanpak die aansluit bij de behoeften en doelen van het gezin.

 

Contact

Heb je een vraag, wil je meer informatie of gewoon even sparren? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat je vraag of verzoek binnen 24 uur een reactie heeft.